POLKAS logo

Ułatwiamy sprzedaż

Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)

Telefon12 634 05 44
GG3058831 (połącz)
Skype POLKAS (połącz)
Wyszukiwarka:
Urządzenia fiskalne

Nasi partnerzy

Ostatnia wersja w formacie PDF:
wersja z 01/07/2010

Pobierz Adobe Reader - darmowy program do odczytu plików w formacie PDF: pobierz


Treść najnowszej wersji "Ogólnych warunków handlowych" - wersja 01/07/2010

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki wiążą nas jako sprzedającego lub świadczącego usługę oraz naszych Klientów jako kupujących lub nabywających usługę w zakresie umów
 2. sprzedaży towarów bądź umów o świadczenie usług.
 3. Gama sprzedawanych przez nas towarów jak i wachlarz świadczonych przez nas usług znajduje się na naszej stronie internetowej www.polkas.pl. W razie zainteresowania zakupem innego rodzaju towaru, niż opisany na przedmiotowej stronie internetowej, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w zakładce „Kontakt”.
 4. Zawarcie umowy oraz odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przez formę pisemną rozumie się też korespondencję faksową lub e-mailową, chyba że jej odbiorca powoła się, nie później aniżeli w dniu następującym po dniu jej przesłania, na jej niekompletność lub nieczytelność. W przypadku przesłania korespondencji w piątek, za następny dzień rozumie się poniedziałek. Rygor nieważności dotyczy także pisemnych oświadczeń, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach.
 5. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych lub umowy okażą się nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień. Strony będą wówczas związane zobowiązaniami o treści możliwie najbardziej zbliżonej zamierzonemu celowi gospodarczego nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia.
 6. Ogólne warunki handlowe Klienta nie wiążą nas, chyba, że wyrazimy na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY

Wszelkie informacje handlowe, w tym ogłoszenia, cenniki itp. zawarte w skier owanej przez nas do Klienta korespondencji bądź też zamieszczone na naszej stronie internetowej www.polkas.pl nie będą traktowane jako złożenie oferty sprzedaży/świadczenia usług z naszej strony. Do zawarcia umowy dochodzi jedynie w oparciu o zamówienie złożone przez Klienta, potwierdzone pisemnie przez nas albo w drodze podpisania osobnej umowy.

III. CENY SPRZEDAŻY/USŁUGI. PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIA

 1. W przypadku wydania towaru Klientowi w innym miejscu niż nasza siedziba bądź magazyn, cena sprzedaży towaru obejmuje również koszt transportu towaru do wskazanego w umowie miejsca przeznaczenia oraz ubezpieczenia towaru w czasie przewozu. Zastrzegamy sobie wyłączne prawo wyboru trasy, środka transportu oraz przewoźnika, a także formy i zakresu ubezpieczenia oraz ubezpieczyciela. Powyższe znajdzie analogiczne zastosowanie w przypadku świadczenia usługi poza naszą siedzibą.
 2. Cena za sprzedane Klientowi towary/świadczone usługi nie może być przedmiotem potrącenia ze strony Klienta.
 3. Cena za sprzedane Klientowi towary/świadczone usługi jest płatna w dwóch równych ratach. Pierwsza rata jest płatna przelewem w terminie 3 dni od daty potwierdzenia zamówienia z naszej strony albo podpisania z Klientem osobnej umowy, na podstawie wystawionej przez nas faktury VAT na określony w niej rachunek bankowy. Druga rata jest płatna przelewem w terminie 7 dni od daty wykonania umowy, również w oparciu o fakturę VAT z naszego wystawienia. Przez wykonanie umowy rozumie się sytuację, w której, zgodnie z punktem IV. 2 „dostawa towaru jest wykonana”. W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu z nami, dopuszczalna jest zapłata gotówkowa w naszej siedzibie w kasie bądź w miejscu dostawy towarów/świadczenia usług do rąk upoważnionego przez nas pracownika.
 4. Za okres opóźnienia w zapłacie ceny naliczane będą odsetki ustawowe.
 5. Jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą ceny, lub też jeżeli z uwagi na jego sytuację majątkową wątpliwa jest zapłata w terminie, możemy odmówić wykonania umowy choćby w przeważającej mierze była już wykonana, wyznaczając Klientowi odpowiedni termin na uzgodnione zabezpieczenie zapłaty, a po jego bezskutecznym upływie możemy odstąpić od umowy – według naszego wyboru - w całości lub w części. Klient, w przypadku odstąpienia od umowy jest zobowiązany zrekompensować wszelkie szkody majątkowe poniesione przez nas w związku z zawarciem i częściowym wykonaniem umowy.
 6. W przypadku gdy zapłata dokonana przez Klienta nie wystarcza do zaspokojenia wszystkich zaległych długów , w pierwszej kolejności możemy zaliczyć płatność na dług najdawniej wymagalny, a w przypadku kilku długów wymagalnych od tej samej daty – decyduje kolejność wystawiania faktur. Nadto, to co przypada na poczet danego długu możemy zaliczyć w pierwszej kolejności na związane z nim zaległe świadczenia uboczne, w tym odsetki ustawowe. Odmienne zastrzeżenie Klienta przy zapłacie jest nieskuteczne.
 7. Klientowi nie przysługuje prawo zatrzymania towaru.

IV. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU/USŁUGI

 1. Dostawy częściowe towarów są dopuszczalne. W przypadku, gdy możliwy jest  podział danej usługi na części, dopuszczaln e jest także wykonanie usługi w częściach.
 2. Termin dostawy wskazujemy w potwierdzeniu zamówienia albo też po zawarciu umowy w porozumieniu z Klientem. Gdyby okazało się, że wskazany przez nas termin dostawy towarów nie jest możliwy do dochowania, powiadomimy o tym niezwłoczne Klienta i wspólnie ustalimy nowy termin dostawy. Dostawa towaru jest wykonana: jeżeli towar ma być dostarczony naszym transportem – z chwilą jego dostarczenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia; jeżeli towar jest przesyłany do Klienta z udziałem zewnętrznej firmy transportowej lub spedycyjnej – z chwilą przekazania go przedstawicielowi tej firmy, jeżeli towar ma być odebrany przez Klienta w naszej siedzibie lub magazynie – z chwilą powiadomienia Klienta o postawieniu towaru do jego dyspozycji. Klient zostanie powiadomiony o planowanym dniu wykonania dostawy ze stosownym wyprzedzeniem.
 3. Termin dostawy przedłuża się odpowiednio w razie wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej lub istotnie utrudniającej dostawę, jak np. strajk, pożar, powódź, awaria urządzenia lub środka transportu, przeszkody na drogach, niedostępność danego asortymentu towaru, akt władzy publicznej, niezależnie od tego, czy przeszkoda taka dotyczy nas, czy też osób trzecich, w tym dostawców, producentów oraz przewoźników (spedytorów). Powyższe dotyczy także przeszkody w dostawie w okresie zwłoki w dostawie. O wystąpieniu oraz ustaniu przeszkody w dostawie poinformujemy niezwłocznie Klienta.
 4. W przypadku przeszkody uniemożliwiającej wykonanie dostawy przez co najmniej jeden miesiąc miesiące od planowanego pierwotnie terminu, Klient może nas pisemnie wezwać do wykonania zobowiązania w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem, że po upływie tego terminu będzie mógł od umowy odstąpić, składając nam pisemne oświadczenie w tym przedmiocie. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkodę doznaną przez Klienta w przypadku odstąpienia przez niego od umowy.
 5. Jeżeli towar ma być przesłany do Klienta, Klient zobowiązany jest do jego odbioru w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia lub w osobnej umowie.
 6. Klient ponosi wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem jak również ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia towaru od chwili, która zgodnie z punktem IV.2 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest uznawana za chwilę, w której dostawa towarów jest wykonana.
 7. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Klienta, jest on zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży w terminie płatności oraz do naprawienia szkody, w tym zwrotu kosztów transportu oraz składowania towaru począwszy od dnia następnego po dniu, w którym zgodnie z punktem IV.2 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest uznawana za chwilę, w której dostawa towarów jest wykonana.
 8. Klientowi nie przysługuje w żadnym przypadku prawo zatrzymania towaru.
 9. Powyższe postanowienia punktu IV stosuje się odpowiednio do wykonania usługi

V. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Do czasu zapłaty całej ceny sprzedaży zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru („towar zastrzeżony”).
 2. Klient nie jest uprawniony do połączenia lub pomieszania towaru zastrzeżonego z rzeczą ruchomą ani do jego przetworzenia. Takie połączenie lub pomieszanie uznaje się za dokonane w złej wierze, niezależnie od stosunku wartości połączonych rzeczy, a my stajemy się współwłaścicielem całości według stosunku wartości rzeczy pomieszanych lub połączonych oraz możemy w granicach art. 193 § 1 kodeksu cywilnego, żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Przetworzenie towaru zastrzeżonego uznaje się za dokonane w złej wierze i stosuje się art. 192 § 2 kodeksu cywilnego. Do rzeczy powstałej w wyniku połączenia lub pomieszania oraz rzeczy wytworzonej w wyniku przetworzenia stosuje się pkt 1-6. Odstąpienie przez nas od umowy może odnosić się także do tych rzeczy.
 3. Klient zobowiązany jest należycie oznaczyć towar zastrzeżony, dać nam możliwość jego sprawdzania oraz powiadomić nas pisemnie o każdym prawnym lub faktycznym zagrożeniu dla towaru zastrzeżonego.
 4. Do czasu zapłaty całej ceny sprzedaży Klient nie może rozporządzić towarem zastrzeżonym ani oddać go do używania osobie trzeciej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Nie udzielamy osobnej gwarancji jakości ani na towary ani na usługi. W przypadku, gdy producent udzielił takiej gwarancji, przekażemy Klientowi wraz z dostawą towaru/wykonaniem usługi dokument gwarancji otrzymany od producenta. Wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji jakości, Klient jest obowiązany dochodzić wprost od producenta, na warunkach określonych w oparciu o przekazany dokument gwarancji.
 2. Nie odpowiadamy za wady fizyczne ani prawne towarów sprzedanych Klientowi prowadzącemu działalność gospodarczą ani też za wykonane przez nas usługi.
 3. W przypadku sprzedaży towarów Klientowi będącemu konsumentem (osobą fizyczną, która nabyła towar nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ani zawodowej) odpowiadamy za wady fizyczne i prawne towarów na warunkach określonych w punkcie VI 3-9. Wskazane punkty będą miały zastosowanie jedynie do Klienta – konsumenta.
 4. Klient – konsument zobowiązany jest zbadać towar w chwili jego odbioru.
 5. Klient – konsument zobowiązany jest zawiadomić nas pisemnie o wadzie towaru w terminie 7 dni: od dnia odbioru – co do wad jawnych oraz innych wad, które mogły zostać stwierdzone przy fachowym zbadaniu towaru; od dnia ujawnienia się wady – co do pozostałych wad. W zawiadomieniu Klient – konsument zobowiązany jest opisać wadę oraz załączyć dowody (zdjęcia itp.).
 6. Klient – konsument zobowiązany jest natychmiast zaprzestać jakichkolwiek działań z użyciem towaru, co do którego wykrył wadę, w szczególności jego używania, przetwarzania, obróbki itp., za wyjątkiem takich, które zabezpieczają towar przed pogłębianiem się wady oraz umożliwić nam zbadanie tego towaru, pod rygorem utraty praw i roszczeń z tytułu rękojmi. Postępowanie kontrolne trwa 14 dni od otrzymania przez nas zawiadomienia. O terminie i miejscu zbadania towaru Klient – konsument zostanie powiadomiony ze stosownym wyprzedzeniem.
 7. Klient – konsument może żądać świadczenia towaru wolnego od wad. Świadczenie towaru wolnego od wad następuje, według naszego wyboru, w drodze usunięcia wady albo wymiany towaru wadliwego na wolny od wad. Termin dla usunięcia wady i wymiany wynosi 14 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania świadczenia rzeczy wolnej od wad. Zgłoszenie żądania przez zakończeniem postępowania kontrolnego jest nieskuteczne. Jeśli nie dochowamy terminowi dla usunięcia wady i wymiany, Klient – konsument może żądać na piśmie obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Prawo żądania obniżenia ceny oraz prawo odstąpienia dotyczy tylko wadliwego towaru objętego zawiadomieniem o wadzie. 8. Jeżeli kontrola wykaże, że Klientowi – konsumentowi nie przysługują prawa oraz roszczenia z tytułu rękojmi, Klient jest zobowiązany ponieść koszty związane z tą kontrolą.
 8. Powyższe postanowienia punktu VI 2-8 stosuje się odpowiednio rękojmi za wady prawne towaru oraz do rękojmi z tytułu wykonania usługi.

VII. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek wad towarów, jak też z powodu niewykonania zobowiązania, niewłaściwego wykonania zobowiązania, w tym także opóźnienia w jego wykonaniu, z wyjątkiem będących następstwem naszego zawinionego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Dotyczy to także naszej odpowiedzialności za osoby trzecie, w tym dostawców oraz przewoźników.
 2. Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza ogranicza się w każdym przypadku do kwoty odpowiadającej dwukrotności ceny sprzedaży lub wartości wykonanej usługi w ramach zawartej z Klientem umowy. Dotyczy to także odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wad towaru.
 3. Ze względu na fakt, że podczas wykonywania przez nas czynności na nośnikach danych innych niż fiskalne może dojść do przypadkowej utraty lub zniekształcenia danych, dlatego przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności w ramach zawartej z Klientem umowy, Klient będzie zobligowany do zabezpieczenia danych poprzez wykonanie ich kopii bezpieczeństwa. Nie wykonanie takiego zabezpieczenia przez Klienta wyłącza naszą odpowiedzialność za szkodę Klienta w postaci zniekształcenia lub utraty jakiegokolwiek fragmentu danych z nośnika poddanego naszemu działaniu w ramach zawartej z Klientem umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany oraz uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych odnoszą się tylko do umów przyszłych.
 2. Umowy oraz niniejsze Ogólne Warunki Handlowe podlegają prawu polskiemu.
 3. Właściwymi dla rozpoznania sporów z naszym udziałem w ramach wykonywanej działalności gospodarczej są sądy właściwe dla naszej siedziby.

Newsletter

Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera